az ru en
Şifrәni unutmusunuz?
 
× Bağlayın Təmizləyin
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.
 
× Bağlayın Göndәr Təmizləyin

HR Mәrkәzi

 • CV necə hazırlanmalıdır?

  Sentyabr 23, 2014 @ 09:30

  • Namizədin adı, soyadı, telefon nömrələri, e-poçt ünvanı CV-nin əvvəlində yazılmalıdır.• Namizədin hansı sahə üzrə iş və vəzifə ilə maraqlandığı, məqsədi göstərilməlidir. • Əgər namizəd bir deyil, bir neçə vəzifə ilə maraqlanırsa, CV-də onları da göstərməlidir. • Şəklindən çox məmnun olan namizədlər onu CV-yə əminliklə yapışdıra bilərlər. Bu, sənəd üçün çəkilmiş şəkil olmalıdır.Təəccüblü görünsə də, CV-yə toy və digər şənliklərdə çəkilmiş şəkillərdən təcrid edilmiş şəkillərə də rast gəlmək olur. Bu, namizəd barədə qeyri-ciddi fikir formalaşdırır. • CV namizədin təhsili, iş təcrübəsi (təşkilat ...
  Davamı
 • Müsahibәdә tez-tez soruşulan suallar.

  Iyul 23, 2014 @ 10:55

  Diqqәtinizә intervyular zamanı namizәdlәrә tez-tez ünvanlanan sualları çatdırırıq. Bu suallar namizәdi daha yaxşı tanımaq mәqsәdi daşıyır. Müsahibәyә getmәmişdәn öncә bu suallar әsasında hazırlaşa bilәrsiniz:1. Nәyә görә .......universitetin .......fakultәsini seçdiniz? Yenidәn tәhsil seçimi etsәydiniz yenә hәmin seçimi edәrdinizmi?2. Universitet (treyninqlәr) sizә gәlәcәk ixtisasınız üzrә kifayәt qәdәr nәzәri biliklәr verdimi?3. Universitetdә/iş yerinizdә qürur duyduğunuz, fәxr etdiyiniz nailiyyәtiniz barәdә danışın.4. Universitet qiymәtlәrinizdәn nә qәdәr razısınız? Qiymәtlәrinizin yaxşı/әla ...
  Davamı
 • Beyin vә davranış

  Iyul 23, 2014 @ 10:52

  Siz özünüzü hansı kateqoriyaya aid edirsiniz?Psixoloqların müәyyәn etdiyinә görә biz digәrlәrinә münasibәtimizdә vә cavablarımızda aşağıdakı 3 formadan birinә görә hәrәkәt edirik. Aqressiv davranış, ünsiyyәt - İnsanın öz fikirlәrini vә hisslәrini kobud formada ifadә etmәsidir. Aqressiv olmaqla insanlar öz istәdiklәrini, ehtiyaclarını vә hüquqlarını digәrlәrindәn yüksәkdә tutur vә özünә görә digәr insan(lar)ın hüquqlarını pozur. Bu formanı seçәnlәr digәr insanları özlәrini uduzmuş, kiçik, bacarıqsız, dәyәrsiz vә hәtta axmaq kimi hiss etmәyә sövq edirlәr. Müti davranış, ünsiyyәt - İnsanın ünsi ...
  Davamı
 • Strateji idarəetmə

  Iyul 15, 2014 @ 08:31

  Müvәffәqiyyәtli olmaq, böyük uğurlar qazanmaq istәyәn menecer strateji olmalıdır. Strategiya nәdir?Strategiya mәqsәd vә istiqamәtin davamlı müәyyәn edilmәsi prosesi kimi müәyyәn edilir. Onun әsas mәqsәdi tәşkilatın bacarıq vә resurslarını mütәrәqqi yolla xarici mühitdә mövcud olan imkanlara uyğunlaşdırmaq vә strategiyanın müxtәlif aspektlәrinin bir-biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә uzlaşdığına әmin olmaqdır.Rozabes Moss Kanter dediyi kimi strateji idarәçiliyin әsas mәqsәdi gәlәcәk üçün hazırlanan hal-hazırki fәaliyyәtlәri müәyyәn etmәk vә dәyişikliklәr üçün mexanizmlәr tәşkil etmәkdir. Onların әsas ...
  Davamı
 • İşә qәbulda

  May 30, 2014 @ 14:29

  3 R“ “Zamanında, uyğun vәzifәyә, layiqli işçi” prinsipi İşә qәbul ilә әlaqәdar idarәetmә sahәsindә geniş yayılmış “Zamanında, uyğun vәzifәyә, layiqli işçi” (İngilis dilindә “3 R prinsipi”- right person, right time, right position) prinsipi ilә tanışlıq menecerin işçi seçimindә onun reallıqdan çıxış etmәsinә dәstәk olar. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә idarәetmә siyasәtini peşәkar әsasda qurmağı qarşısına mәqsәd qoymuş tәşkilat vә şirkәtlәrdә bu prinsip daim gözlәnilir. Prinsip belә izah olunur: vәzifә vaxtında tutulmalıdır; vәzifәyә ona uyğun şәxs tәyin olunmalıdır; әmәkdaş öz bilik, bacarıq ...
  Davamı
 • Xoşbәxt olmağın 8 qaydası

  May 30, 2014 @ 14:28

  Fәrqli millәtlәrin alimlәrinin apardığı 13 araşdırmada xoşbәxt olmağın 8 qaydası tapılıb. Әslindә, xoşbәxt olmaq biz düşündüyümüz qәdәr çәtin deyil. 8 qaydaya әmәl edәrәk hәyatdan zövq ala bilәrik. 1. Hәr gün 6 saatdan çox yatın - Araşdırmaçılar, gecә 6 saatdan az yatanların özünü yaxşı hiss elәmәdiyini deyib. 6 saatdan çox yatanlar isә günә yaxşı әhvalda başlayır. Uşaqlar vә gәnclәr 8 saatdan çox yatmalıdır.2. Hәdәflәriniz olsun – Böyük ya da kiçik hәdәflәri olanlar üzüntüdәn, kәdәrdәn daha tez xilas olur. Hәdәflәrin reallaşmasında rolu, kömәyi olan çevrә ilә qurulan münasibәtlәr dә xoşbәxtlx ...
  Davamı